Oprac. mgr Agnieszka Elżbieta Samul

Konspekt lekcji z wykorzystaniem prezentacji 
„Za Tobą Panie Jezu idziemy Drogą Krzyżową”

Przykładowy konspekt 2 godzinnej lekcji religii w kl. V szkoły podstawowej

Temat:    Za Panem Jezusem idziemy Drogą Krzyżową

Cele lekcji: 

Cele operacyjne:

Uczeń:

Metody nauczania:

Formy organizacyjne:

Środki dydaktyczne:

Plan lekcji:

  1. Część organizacyjna

  2. Wspólna modlitwa

  3. Wprowadzenie  do tematu i wyjaśnienie zasad pracy na lekcji

  4. Indywidualna praca uczniów

  5. Omówienie Stacji Drogi Krzyżowej

  6. Quiz sprawdzający

  7. Podsumowanie i zakończenie lekcji

Przebieg lekcji:

Część

lekcji

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Środki dydaktyczna

 

wstępna

* przywitanie uczniów

* przygotowują się
do lekcji

* sprawdzenie listy obecności

* dziennik

 

* wspólna modlitwa

 

* przeprowadza pogadankę na temat okresu Wielkiego Postu

1. z czym się uczniom kojarzy Wielki Post?

2. jakie nabożeństwo jest odprawiane w  Kościele
w Wielkim Poście?

* prosi uczniów o opisanie wydarzeń przedstawionych
na obrazkach

* odpowiadają
na pytania nauczyciela
a następnie uporządkowują wydarzenia Wielkiego Tygodnia w karcie pracy nr1

* opisują wydarzenia przedstawione
na ilustracjach

* karta pracy nr1

 

 

 

 

 

 

* obrazki
o tematyce wielkopostnej

 

główna

* zapoznaje z tematem lekcji i zapisuje go na tablicy

* zapisują temat lekcji
do zeszytów

* zeszyty przedmiotowe

1. rozdaje uczniom karty pracy, w których należy uzupełnić kolejność
i  napisy do poszczególnych Stacji Drogi Krzyżowej

* zapoznanie się z treścią tematu zawartą
w podręczniku

* zapoznają się
z  poleceniami na kartach pracy

 

 

 

* karta pracy
nr 2
 
* karta pracy
nr 3

(dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi karta pracy nr 4)

* zapoznają się
z treściami zawartymi
w podręczniku
s. 151-154

* podręcznik
do religii
s. 151-154

* przypomina zasady obowiązujące w trakcie pracy z komputerem i pokazem multimedialnym

* oglądają pokaz multimedialny

 

* komputery, prezentacje
multimedialne

* kieruje przebiegiem prezentacji

* ukierunkowuje pracę uczniów i koncentruje ich uwagę na potrzebnych zagadnieniach

* krótki wykład ukazujący znaczenie naszego uczestnictwa w nabożeństwach: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali

 

 

końcowa

* dzieli uczniów na dwuosobowe zespoły

* w parach uzupełniają

     pytania Quizu

* Quiz

* podsumowuje wiadomości uczniów w formie Quizu dotyczącego poszczególnych Stacji Drogi Krzyżowej

* podsumowują nowe wiadomości zdobyte w czasie lekcji

 

 

* ocenia pracę uczniów

* uczniowie oceniają swoją pracę na lekcji

 

 

praca domowa

* podaje pracę domową:

dla wszystkich

„Narysuj ilustrację do wybranej Stacji Drogi Krzyżowej”

dla chętnych, jako praca dodatkowa:

„Napisz własne rozważania
do wybranych Stacji Drogi Krzyżowej”

* zapisują treść pracy domowej

* zeszyty przedmiotowe

Pod koniec lekcji nauczyciel ocenia osoby, które najaktywniej pracowały na lekcji.